GIZ Kenya IT System Development Tender

Posted by

GIZ Kenya IT System Development Tender

  • Procuring Entity: GIZ Kenya
  • Document Type: Invitation To Tender
  • Tender Reference: BRD OT SYSTEM 8324932
  • Tender Description: Development Of an IT System

GIZ Kenya IT System Development Tender

Related Tenders: